REDUST on jaettu seitsemään työpakettiin

Työpaketti 1. Talvihoidon parhaiden käytäntöjen demonstrointi

Työpaketissa demonstroidaan talvikunnossapidon eri materiaalien, tekniikoiden ja määrien vaikutusta hengitettävään katupölyyn. Mittaukset toteutetaan testitiellä sekä Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkireiteillä. Testitiet jaetaan kolmeen osaan, joille tehdään eri käsittelyt. Mittauksiin käytetään Metropolian Nuuskijaa sekä Nordic Envicon Oy:n mittausautoa. Ilmanlaatua kaupunkialueilla seuraa HSY.

Työpaketti 1 on jaettu kolmeen osaan

Liukkauden torjunnan osiossa verrataan eri hiekoitusmateriaaleja ja suolausta. Hiekoitustestissä selvitetään hiekoituksessa muodostuvan pölyn maksimimäärää olosuhteissa, joissa ei ole aikaisemmin muodostunutta pölyä kadun pinnalla.

Pölynsidonnan osiossa verrataan täsmälevittimen tehoa koko tien kasteluun sekä suolaliuosta pelkkään veteen. CaCl2:n lisäksi voidaan testata myös muita pölynsidonta-aineita.

Kadunpuhdistus osiossa testataan eri puhdistustekniikoiden ja niiden yhdistelmien tehokkuutta PM10:n vähentämiseen.

Työpaketti 2: Päästöjen ja vähennyspotentiaalin arviointi

Työpaketissa 1. tuotettu tieto kerätään yhteen tietokantaan ja arvioidaan päästökertoimet sekä päästöjen vähennyspotentiaali käytettäväksi työpaketissa 3. Saatua tietoa verrataan kirjallisuudessa ja muissa lähteissä esitettyihin.

Työpaketissa kerätään myös Helsingin, Espoon ja Vantaan kirjaukset talvikunnossapidon toimenpiteistä kaupunkireiteillä ja muu saatavilla oleva tieto reiteistä (päällystemateriaali, liikennemäärä, rakennustyömaat).

Työpaketti 3. Päästöt ja toimenpiteiden kustannusten arviointi

Työpaketissa 2 kerätyn tieto yhdistetään liikennemääriin, talvikunnossapidon kirjauksiin ja kustannuksiin, joiden perusteella tehdään arviot kokonaisPM10 päästöstä nykytilanteessa ja minkälainen vähenemä saavutettaisiin parhailla talvikunnossapidon käytännöillä sekä mitä ne maksaisivat. Päästöarviot tuotetaan GIS muodossa.

Työpaketti 4. Talvikunnossapidon strategian kehittäminen ja implementointi

Edellisten työpakettien tuloksia hyödyntäen kehitetään toteuttamiskelpoinen strategia katupölyä vähentävistä talvikunnossapidon toimista. Strategiassa kuvataan talvikunnossapidon organisointi.

Strategiaa testataan projektin aikana vähintään yhdellä kaupunkien kunnossapitoalueista ja seurataan työpaketin 1 menetelmillä.

Strategiaa tarkistetaan vuosittain kuluneen kevään tulosten perusteella ja muutetaan tarvittaessa.

Työpaketti 5. Viestintä

REDUST katupölyhankkeen viestinnässä pyritään jakamaan tietoa parhaista käytännöistä, joita hankkeessa on tutkittu. Viestinnän pääkohderyhmät ovat kunnossapidon ammattilaiset ja päättäjät pääkaupunkiseudulla ja Suomen muissa kaupungeissa. Hankkeen tuloksia käsitellään myös hankkeen puitteissa järjestettävissä kansainvälisissä seminaareissa ja hankkeen tutkijat osallistuvat kansainvälisiin katupöly- ja ilmanlaatuseminaareihin. Myös kuntalaisille jaetaan tietoa katupölystä pääkaupunkiseudulla.

REDUST hankkeessa viestintää toteutetaan mm. seuraavilla toimenpiteillä:

  • Web-sivustot suomeksi ja englanniksi
  • Ilmoitustaulut hankkeen toteutuspaikoilla
  • Vuosittainen katupölyseminaari suomalaisille asiantuntijoille ja ammattilaisille
  • Kaksi seminaaria Skandinavian ja Baltian asiantuntijoille (2012 ja 2014)
  • REDUST osallistuu kaksille tienpidon messuille hankkeen aikana
  • Esitteitä ilmanlaadusta ja katupölyn torjunnasta kuntalaisille ja ammattilaisille
  • Hankkeen yhteydessä kehitetään huonosta ilmanlaadusta varoittava tekstiviestipalvelu kuntalaisille
  • Hankkeen tuloksia viestitään lehdistötiedotteilla ja artikkeleilla hankkeen aikana
  • Hankkeen lopuksi laaditaan yleistajuinen raportti tuloksista sekä suomeksi että englanniksi

Työpaketti 6: Projektinhallinta ja auditointi

Projektinhallinnasta vastaa Helsingin kaupungin nimeämä projektikoordinaattori, joka raportoi hankkeen etenemisestä ohjausryhmälle ja Komissiolle. Projektinhallinnassa keskitytään varmistamaan hankeen toteutuksen laatu sekä tavoitteiden saavuttaminen ja aikataulujen pitävyys.

Työpaketti 7: Hankkeen jälkeinen viestintä

Työpaketissa 7 jatketaan hankkeen tuloksista kertomista viestinnän keinoin kadunpidon ammattilaisille ja muille kiinnostuneille. Tarkoituksena on varmistaa, että asianosaiset pystyvät hyödyntämään projektin tuloksia työssään myös projektin päätyttyä.

Projektin tuloksista kerrotaan web-sivuilla vuoteen 2020 asti.

Life+ hankkeen jälkeinen viestintäsuunnitelma laaditaan 31.3.2015 mennessä